فراخوان ارسال آثار جهت شرکت در ۴ نمایشگاه انفرادی و گروهی حضوری در رشت