فراخوان ارسال آثار جهت شرکت در نمایشگاه مجازی گروهی نقاشی کودکان و نوجوانان به رسم فردا روشن