فراخوان ارسال آثار جهت شرکت در نمایشگاه گروهی مجازی پوستر، آرم و جلد به رسم سلامت