فراخوان ارسال آثار جهت برگزاری نمایشگاه در تهران، رشت و یزد