برپایی نمایشگاه گروهی «سرزمین ها» برای اولین بار در ترکیه