برپایی نمایشگاه بین المللی گروهی«رسم واقع گرا» در ترکیه