برپایی نمایشگاه بین المللی گروهی«سرزمین ما» در ترکیه