نمایشگاه نقاشی و سفال «رویا» در نگارخانه آویسنیت یزد