نمایشگاه حجم های چوبی «چوبینه» در نگارخانه آویسنیت یزد