نمایشگاه نقاشی «هدیه مادربزرگ» در نگارخانه آویسنیت یزد