برپایی نمایشگاه بین المللی گروهی«بانو عشق» در ترکیه