فراخوان بخش مسابقه و نمایشگاه خیابانی اولین جشنواره تمشک