برپایی نمایشگاه حجم های چوبی «فرمینه» در گالری ایماژ رشت