برپایی نمایشگاه به رسم شریفت از هنرمندان مازندران در یزد