فراخوان بزرگ دو نمایشگاه بین المللی "خیال ما" در شیراز و یزد≡🔶️ 🎨 زمینه: نقاشی کودک و نوجوان