نمایشگاه گروهی رسمینه، کرمان، گالری هومهر، مرداد 1399