نمایشگاه گروهی ترسیم، کرمان، گالری هومهر، مرداد 1399