نمایشگاه گروهی «رویای زندگی»، رشت، گالری کلهر، دی 1399